Pravidla poskytování záštity manželkou prezidenta

Poskytnutí záštity manželkou prezidenta je v prvé řadě vyjádření morální podpory konkrétnímu projektu. Záštita je čestná pocta, která je projevem nefinanční podpory a upozorněním na význam a přínos dané aktivity. S udělením záštity se automaticky nepojí osobní účast manželky prezidenta ani finanční podpora. Poskytnutí záštity není nárokové, výběr projektů podléhá výběru dle oblastí, kterým se manželka prezidenta věnuje.

Podmínky spojené s udělením záštity manželky prezidenta

Rozhodnutí o poskytnutí záštity podléhá schvalovacímu procesu.  Každé žádosti je přiděleno evidenční číslo a žadateli je doručeno rozhodnutí. Záštita je udělována primárně bezplatným akcím. Výjimku tvoří charitativní akce, kde smyslem příspěvku je použít výtěžek na dobročinné účely, které jsou v souladu s vizí manželky prezidenta a jejími cíli.

Podmínky žádosti o záštitu a postup žádosti

Žádosti o záštitu jsou přijímány na e-mailové adrese (TADY E-MAILOVÁ ADRESA) nebo na adrese Kancelář prezidenta republiky, První nádvoří Pražského hradu 1, 119 00 Praha 1 nebo prostřednictvím datové schránky 9hjaihw.

Povinné části žádosti zahrnují:

  • název akce/projektu,
  • popis a cíl akce/projektu,
  • termín a místo,
  • internetový odkaz akce/projektu,
  • kontakt na organizátory včetně kontaktního údaje, na který má být zasláno rozhodnutí o udělení/neudělení záštity,
  • návrh, jakým způsobem bude záštita v rámci akce prezentována.

Vítány jsou i podrobnější informace o dané akci/projektu.

Žádosti prosím posílejte v českém nebo anglickém jazyce s dostatečným časovým předstihem, min. 30 dnů před začátkem akce/projektu.

Povinnosti úspěšných žadatelů o záštitu manželky prezidenta

Pořadatelům akcí/projektů, nad kterými manželka prezidenta poskytla záštitu, je na určenou dobu udělen oficiální dokument o udělení záštity manželky prezidenta nad akcí/projektem k propagačním a prezentačním účelům podpořeného projektu/akce. Pořadatel je oprávněn označovat veřejně svůj projekt/akci jako zaštítěný manželkou prezidenta nejdříve dnem, kdy je mu doručen oficiální dokument o poskytnutí záštity na kontaktní adresu, kterou uvedl v žádosti. Organizátoři jsou oprávněni prezentovat záštitu na všech tištěných materiálech, webových stránkách a dalších elektronických materiálech. Záštita je prezentována také při akci samotné, na tiskových konferencích a dalších mediálních výstupech.

Odejmutí záštity manželky prezidenta

Záštita manželky prezidenta je poskytována pouze akcím/projektům, které neodporují zákonu, nepoškozují dobré jméno České republiky ani životní prostředí. Z těchto důvodů si manželka prezidenta vyhrazuje právo poskytnutou záštitu odejmout. Organizátor je nejprve písemně vyzván ke zjednání nápravy. Pokud nezjedná nápravu do 15 dnů od doručení výzvy, bude záštita odejmuta.