ZÁsady ochrany soukromí
NADAČNÍ FOND EVY PAVLOVÉ

Ochrana vašeho soukromí je zcela nepostradatelnou součástí námi vyvíjených aktivit. Níže si můžete přečíst více o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje a jak chráníme vaše soukromí.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto zásady ochrany soukromí se vztahují ke zpracování osobních údajů ze strany Nadačního fondu Evy Pavlové („my“ nebo „Nadační fond“), v souvislosti provozováním charitativní a dobročinné činnosti ze strany Nadačního fondu a provozem webových stránek Nadačního fondu dostupných na internetové adrese pavlovaeva.cz („Webové stránky“).

1.2.  Cílem předkládaného dokumentu je v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“), informovat o tom, jak Nadační fond zpracovává osobní údaje osob spolupracujících s Nadačním fondem nebo osob navštěvujících Webové stránky. Pro zjednodušení jsou všechny tyto osoby dále označovány jako „osoby“ nebo „Vy“.

1.3.  Informace obsažené v tomto dokumentu se použijí rovněž na (fyzické) osoby poskytující Nadačnímu fondu osobní údaje, ať už jsou důvody takového poskytnutí jakékoliv, nebo na zástupce osob, které jsou právnickými osobami.

2. Zásady zpracování osobních údajů

2.1. Při zpracování osobních údajů respektujeme a ctíme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, přičemž dodržujeme zejména následující zásady:

(a)  osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem;

(b)  shromažďování osobních údajů probíhá výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nezpracováváme je dále způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;

(c)  rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů;

(d)  jsou přijata veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali výhradně přesně a aktualizované osobní údaje a aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;

(e)  osobní údaje uchováváme po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány;

(f)  zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

3. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

3.1. Správcem osobních údajů jsme my, tj. Nadační fond Evy Pavlové, se sídlem Hradčany 310, 118 00 Praha 1, IČO: 19915799, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 2381.

3.2. Jakožto správce určujeme účely a prostředky zpracování osobních údajů, jak je popsáno v tomto dokumentu. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů se na nás můžete obracet prostřednictvím info@pavlovaeva.cz.

4. ÚČELY ZPRACOVÁVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Ze strany Nadační fondu dochází ke zpracování osobních údajů pro dále uvedené účely:

4.1.  Plnění smlouvy

Údaje, které nám osoby poskytují, používáme primárně pro účely uzavření a plnění smlouvy. To se týká například osob, se kterými je uzavírána darovací smlouva. Může se jednat jak o osoby, které poskytují Nadačnímu fondu určitý dar, tak osoby, kterým je dar poskytován Nadačním fondem. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy je smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy.

Tento účel zahrnuje též veškerá zpracování osobních údajů související s jednáním o uzavření smlouvy, plnění vzájemných práv a povinností během doby trvání smlouvy, případně též jednání související s ukončením smlouvy.

Právním základem je nezbytnost zpracování pro účely plnění smluv dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

4.2.  Plnění zákonných povinností

Důležitým způsobem dalšího nakládání s údaji osob je jejich zpracování pro účely plnění našich zákonných povinností, zejména pokud jde o plnění povinností týkajících se vedení účetnictví, daní a archivnictví.

Právním základem je nezbytnost pro plnění právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

4.3.  Ochrana oprávněných zájmů Nadačního fondu

Údaje osob mohou být zpracovávány též pro účely ochrany oprávněných zájmů Nadačního fondu. Takto můžeme zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu, pokud naše oprávněné zájmy převáží nad zájmy dotčených osob nebo nad jejich právy a svobodami na ochranu soukromí a osobních údajů. Jedná se o následující oprávnění zájmy Nadačního fondu:

(a)  propagace Nadačního fondu a zasílání obchodních sdělení (marketingové účely), a to pro případ již existujícího vztahu s dotčenou osobou;

(b)  vyřizování vzájemné komunikace zadané prostřednictvím Webových stránek či jiných komunikačních kanálů;

(c)  vnitřní administrativní účely Nadačního fondu;

(d)  obhajoba právních nároků Nadačního fondu;

(e)  zajištění řádného provozu Webových stránek, zejména využívání nezbytných cookies.

Právním základem je nezbytnost zpracování pro účely ochrany oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Pro účely ochrany oprávněných zájmů Nadačního fondu můžeme dle okolností zpracovávat veškeré osobní údaje uvedené v článku 6, vždy však pouze nezbytný rozsah pro konkrétní oprávněný zájem našeho Nadačního fondu.

4.4.  Souhlas

Ve specifických případech zpracovává Nadační fond osobní údaje pro účely, kdy mu nesvědčí žádný z výše uvedených právních základů. V takových případech je zpracování založeno na souhlasu dotčené osoby, kdy je osoba zároveň poučena o účelech takového zpracování a o možnosti svůj (dobrovolně udělený) souhlas odvolat. Právním základem je souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

4.5.  Může se jednat zejména o zařazení do databáze spolupracujících osob (prostřednictvím formuláře na Webových stránkách), o situace, kdy jsou pořizovány fotografie, které jsou následně veřejně publikovány, nebo o případ, kdy na Webových stránkách využíváme jiné než nezbytné cookies (např. analytické či marketingové) a kdy je osoba požádána o souhlas s jejich používáním.

4.6.  Obdobně můžeme e-mailovou adresu po udělení souhlasu použít, abychom zasílali pravidelný newsletter, ve kterém Vás informujeme o projektech, nabízených smlouvách a událostech Nadačního fondu. Souhlas lze udělit prostřednictvím našich Webových stránek, e-mailem nebo písemně. Zpracování osobních údajů za účelem zasílání newsletteru mohou osoby kdykoliv odmítnout (odvolat souhlas) a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy.

5. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Osobní údaje získáváme (můžeme získávat) zejména:

(a)  přímo od dotčených osob na základě jejich žádostí a v rámci jednání o uzavření smlouvy (například při uzavírání darovací smlouvy nebo v rámci přímé osobní či elektronické komunikace s Nadačním fondem), v případě kontaktu prostřednictvím Webových stránek, nebo při jiné osobní, telefonické, e-mailové a písemné komunikaci;

(b)  od třetích osob oprávněných nakládat s osobními údaji osob a předat nám je při splnění stanovených podmínek;

(c)  z veřejně dostupných zdrojů, zejména z internetu, pokud osoby údaje sami zveřejní;

(d)  z vlastní činnosti při hodnocení údajů, které nám osoby poskytují v souvislosti s plněním smluv, včetně údajů získaných prostřednictvím Webových stránek.

6. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Nadační fond zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracovávány jsou zejména:

(a)  identifikační a kontaktní údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště (ulice, město, PSČ), e-mail, telefonní číslo, případně též identifikační a kontaktní údaje právnické osoby, která je zastupována (název, sídlo, IČO);

(b)  údaje o vzájemném smluvním vztahu či o vzájemné komunikaci: například výše daru, nepeněžitý dar, doba uzavření smlouvy, platební údaje dle smlouvy, plnění jiných vzájemných práv a povinností ze smlouvy apod.;

(c) další různé osobní údaje dobrovolně sdělené Nadačnímu fondu, například prostřednictvím Webových stránek či v rámci vzájemné komunikace, a to i na sociálních sítích;

(d) údaje získané využíváním našich Webových stránek (např. cookies, IP adresa).

6.2. Zpracovávány nejsou zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje), např. údaje o zdravotním stavu.

7. JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

7.1. Vaše údaje budeme zpracovávat:

(a)  za účelem plnění smlouvy po celou dobu trvání smlouvy,

(b)  za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů po dobu stanovenou těmito předpisy, maximálně 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění, pokud z platných právních předpisů nevyplývá delší doba zpracování,

(c)  za účelem ochrany oprávněných zájmů Nadačního fondu, po dobu existence příslušeného oprávněného zájmu, například po dobu běhu promlčecí lhůty k uplatnění práv Nadačního fondu nebo po dobu až 1 roku od vyřízení vzájemné komunikace zadané prostřednictvím Webových stránek či jiných komunikačních kanálů,

(d)  pro zasílání obchodních sdělení Nadačního fondu o projektech, nabízených smlouvách a událostech Nadačního fondu, po dobu až 3 let od udělení souhlasu (není-li v rámci uděleného souhlasu uvedena jiná doba),

přičemž po uplynutí doby zpracování budou údaje smazány.

8. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1.  Osobní údaje jsou předávány třetím osobám, které spolupracují s Nadačním fondem a podílí se na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu s platnými právními předpisy. Při tom je postupováno s náležitou péčí s cílem zajistit odpovídající úroveň ochrany pro zpracovávané osobních údaje, zejména (pokud se jedná o tzv. „zpracovatele“) je s třetími osobami uzavírána smlouva o zpracování osobních údajů, která obsahuje odpovídající záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje Nadační fond.

8.2.  V souladu s výše uvedeným mohou být osobní údaje předávány následujícím kategoriím příjemcům:

(a)  poskytovatelé serverových, webových a jiných IT služeb;

(b)  poskytovatelé daňových, právních, účetních a administrativních služeb;

(c)  poskytovatelé platebních služeb.

8.3.  V souladu s uděleným souhlasem pro účely zařazení do naší databáze spolupracujících osob budou osobní údaje předávány též Kanceláři prezidenta republiky, IČ: 48136000.

8.4.  Kromě výše uvedeného můžeme předávat údaje osob též v případě, kdy nám to ukládá zákon či jiný právní předpis (to se týká zejména povinného předávání údajů orgánům veřejné moci).

8.5. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně na území České republiky.

9. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZPŮSOB JEJICH ZPRACOVÁNÍ

9.1.  Osobní údaje jsou zpracovávány především zaměstnanci Nadačního fondu. Způsob, kterým Nadační fond zpracovává osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování v informačních systémech Nadačního fondu. Jedním ze způsobů zpracování osobních údajů Nadačním fondem je též automatizované vyhodnocování (profilování) osobních údajů; při tom však nedochází k přijímání rozhodnutí založených výhradně na automatizovaném zpracování, která by měla pro osoby právní účinky nebo by se jej jinak významně dotýkala.

9.2.  Upozorňujeme, že vždy existuje riziko, že by mohlo dojít k uniku osobních údajů či k jejich zneužití nebo ztrátě. V rámci naší činnosti budeme činit vše, co je v našich silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo, zejména zajistíme proškolení našich zaměstnanců a budeme vždy využívat pouze spolehlivá technická řešení. Pokud by však i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro práva a svobody osob, neprodleně je o takové skutečnosti informujeme prostřednictvím dostupných kontaktních údajů, zveřejněním informace na našich Webových stránkách, včetně veškerých nutných podrobností.

10. COOKIES

10.1.  Na Webových stránkách používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které si navštívený web ukládá v počítači. Cookies především umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě a mohou být nezbytné pro jeho správné fungování, umožňují sledovat používání webu, lze s jejich pomocí přizpůsobit web zvoleným preferencím nebo umožňují vybrat vhodnou reklamu. Na základě toho lze obecně rozlišit následující kategorie cookies:

10.2.  Nezbytné cookies

Nebytné (nutné) cookies slouží k tomu, aby webová stránka fungovala, jak má, a byly umožněny její základní funkce jako zobrazení stránky a přístup k vyhrazeným částem webové stránky. Obvykle jsou nastaveny jako odpověď na akce na stránce, jako například vyplnění formulářů nebo přihlášení se. Bez těchto cookies nemůže webová stránka správně fungovat.

Nezbytné cookies jsou používány za účelem zajištění řádného fungování Webových stránek, a to na právním základě oprávněného zájmu Nadačního fondu.

10.3.  Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovatelům webových stránek porozumět, jak návštěvníci používají webové stránky. Tyto údaje jsou využívány obvykle ke zlepšení výkonu a funkčnosti webových stránek. Mohou měřit například pohyb po webové stránce, její vytíženost, přičemž data jsou před jejich použitím obvykle agregována (anonymizována).

Analytické cookies jsou využívány pouze za předpokladu, že s tím osoba udělí souhlas v rámci cookies lišty zobrazené při návštěvě Webových stránek.

10.4.  Marketingové (profilující) cookies

Marketingové cookies se využívají pro sledování návštěvníků na webových stránkách, kdy záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivé uživatele. Tím je docíleno efektivnějšího cílení reklamy, které je výhodné pro inzerenta i uživatele. Rovněž umožňují například zabránit reklamě před opakovaným zobrazováním.

Marketingové cookies jsou využívány pouze za předpokladu, že s tím osoba udělí souhlas v rámci cookies lišty zobrazené při návštěvě Webových stránek.

10.5. Cookies lišta

O cookies používaných na Webových stránkách informuje Nadační fond rovněž v rámci cookies lišty, která se zobrazí při návštěvě Webových stránek. Prostřednictvím této cookies lišty je také možné nastavit si své preference s jejich užíváním (udělit/neudělit souhlas s jejich užitím).

11. SOCIÁLNÍ SÍTĚ

11.1.  Nadační fond využívá při své webové prezentaci řadu sociálních sítí (např. Facebook, či Instagram), prostřednictvím kterých informuje o své činnosti.

11.2.  Uživatelé těchto sociálních sítí mají možnost Nadační fond sledovat a případně s ním prostřednictvím těchto sociálních sítí komunikovat. Na související zpracování osobních údajů uživatelů takových sociálních sítí ze strany Nadačního fondu se obdobně použijí informace uvedené v tomto dokumentu. Nadační fond poskytnuté osobní údaje nezpracovává jiným způsobem, než kterým je vyřizování vzájemné komunikace a propagace a informováním dotčených osob o činnostech Nadačního fondu.

12. PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přehled práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

12.1.  Právo na přístup k osobním údajům. Máte právo získat od Nadačního fondu potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Nadační fond v takovém případě poskytne také kopii zpracovávaných osobních údajů.

12.2.  Právo na opravu. Máte dále právo na to, aby Nadační fond bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

12.3.  Právo na výmaz („právo být zapomenut“). Máte právo na to, aby Nadační fond bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a Nadační fond má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených GDPR a Nadační fond není z jiného důvodu oprávněn si osobní údaje ponechat.

12.4.  Právo na omezení zpracování. Máte právo na to, aby Nadační fond omezil zpracování osobních údajů, zejména pokud popíráte přesnost osobních údajů, pokud vznesete námitku proti zpracování a v dalších případech stanovených GDPR.

12.5.  Právo na přenositelnost údajů. Máte právo získat od Nadačního fondu osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytl Nadačnímu fondu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a provádí se automatizovaně.

13. PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS A PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Aniž jsou dotčena práva dle předchozího článku 12, upozorňujeme dále zvláště na následující práva:

13.1.  Právo odvolat souhlas. V případě zpracování osobních údajů založeném na souhlasu nejste povinen udělit svůj souhlas se zpracováním a udělíte-li jej, jste zároveň oprávněn tento svůj souhlas kdykoli odvolat. V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete se obrátit na Nadační fond prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů v případech, kdy není vyžadován souhlas.

13.2.  Právo vznést námitku. V situacích, kdy dochází ke zpracování osobních údajů pro účely ochrany oprávněných zájmů Nadačního fondu, jste oprávněn vznést proti takovému zpracování námitku. V takovém případě musí Nadační fond za podmínek stanovených GDPR prokázat závažné oprávněné důvody takového zpracování, jinak zpracování osobních údajů ukončí.

14. PRÁVO PODAT STÍŽNOST

14.1. Pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů ze strany Nadačního fondu dochází k porušení právních předpisů, zejména GDPR, můžete se obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz/.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1.  Tyto zásady ochrany soukromí mohou být čas od času změněny. Všechny změny těchto pravidel zveřejníme na Webových stránkách. Pokud se bude jednat o významné změny, budeme informovat osoby e-mailem. Předchozí verze těchto pravidel pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup.

15.2.  V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@pavlovaeva.cz.

15.3.  Tyto zásady ochrany soukromí jsou platné a účinné ke dni [18. prosince 2023], přičemž aktuální znění je uveřejněno na Webových stránkách a současně je dostupné v sídle Nadačního fondu.